foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Teen 1 - študijný materiál je učebnica a pracovný zošit More!1 (lekcie 1 až 10). Žiaci sa získajú nasledujúce vedomosti:

Gramatika Slovná zásoba More
subject pronouns, to be, possessive adjectives, plural nouns zariadenie v triede, čísla, farby, dni v týždni...  
to be, questions with "Who", possesive adjectives pocity, dni v týždni Používanie www
imperatives, questions with "Who, Where, Why, What, What colour?" zariadenie v triede Veľká Británia
There is/are, possesive 's, adjectives nábytok, miestnosti v dome Spánok a jeho fázy
have got, the indefinite article časti tela, krajiny a národnosti Škola v Anglicku
present simple (positive), spelling: third person singular, adverbs of frequency jedlo Jedlo vo svete
present simple (negatives, questions and short answers) denné aktivity Rôzne národnosti v Británii
demonstrative adjective and pronouns, contable and uncountable nouns, How many?/How much?, some/any oblečenie Matematika je jednoduchá
can for ability, can questions,and shotr answers, like/love/hate doing členovia rodiny Školské raňajky
present continuous (positive, negative, questions and short answers), forming words with -ing telefónne čísla, radové číslovky, mesiace v roku Hudobná skladba "Festival zvierat"
articles, present simple vs. present continuous počítače, voľnočasové aktivity Utrácaj, utrácaj, utrácaj

Copyright © 2024 JAzyková šKOLA Rights Reserved.