foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Aj Vy si myslíte, že deti sa majú zoznámiť s cudzím jazykom čo najskôr?
Prihláste ho do našej detskej jazykovej školy v Senici. Máme špeciálny program pre mladších žiakov.

Naše lekcie sú určené pre maximálne 8 detí v skupine. Lektor venuje dostatok pozornosti každému.
Naše lekcie sú dynamické. Určite nesedíme celú hodinu za stolom.
Naše lekcie sú plné zábavy. Spievame pesničky, robíme divadlo, hráme hry.
Naše lekcie sú efektívne. Kladieme dôraz na pravidelné opakovanie získaných vedomostí.
Naše lekcie sú interaktívne. Deti milujú výučbu na interaktívnej tabuli, na ktorá s nimi priamo komunikuje.
Naše lekcie sú určené pre praktický život. Je dôležité vedieť sa dorozumieť v každodennom živote.
Naše lekcie sú plánované. Postupujeme podľa osnov, ktoré zabezpečujú neustály rast vedomostí.
Naše lekcie sú v 4 vedomostných úrovniach. Dieťa zaradíme podľa jeho aktuálnych vedomostí.
Naše lekcie tvoria kontinuálny systém štúdia angličtiny pre deti od 5 do 16 rokov.

Dieťa postupne zvyšuje svoju jazykovú úroveň. Štúdium ukončí Cambridge skúškou PET a tým získa medzinárodne uznávaný doklad o znalosti angličtiny.

Čo ponúkame:

Mladšie deti sa zoznámia s Holly a Budom z tajomného lesa Treetops. Neskôr spoznajú aj Lauru a Percyho zo stredovekej Británie. Deti postupne spoznávajú svet okolo seba u nenásilnou formou sa učia pomenovať veci okolo seba. Naučia sa používať základné frázy v angličtine. Po absolvovaní tohoto kurzu je dieťa plne pripravené na bezproblémové štúdium na úrovni Teen.

 • Maximálny počet detí v jednej miniskupine je 8. Pri tomto počte sa dokáže lektor počas každej vyučovacej hodiny venovať každému dieťaťu individuálne. Zároveň je učenie v malej skupinke pre deti zaujímavé.
 • Základom vyučovania mladších deti jsú hry, pesničky, riekanky...
 • Lektor používa množstvo materiálov, ktorými sú deti fascinované - bábky, farebné kartičky, plagáty...
 • Nové slová sú deťom prestavované pomocou farebných kariet. Deti ukazujú na farebné karty, na obrázky v učebnici a opakujú slová. Tak sa deťom zafixuje nová slovná zásoba.
 • Neskôr ku každej kartičke s obrázkom pribudne kartička s napísaným slovom. Nasledujú aktivity, ktorými si dieťa osvojuje písomnú formu slova.
 • Lekcie sú oživené množstvom piesní, ktoré sa viažu na preberané učivo. Počas spievania sa deti pohybujú a tak naznačujú slová piesne. Aj toto slúži na upevňovanie nových vedomostí.
 • Deti zvedavo sledujú jednotlivé diely komiksu, ktorý je v ich učebnici. Na základe pútavých príbehov deti nacvičia divadelné predstavenia. Táto aktivita je u detí veľmi obľúbená. Zároveň sa počas nej naučia rozprávať rôzne texty.
 • Postupne si deti vytvárajú portfólio vlastných prác. Deti sa venujú maľovaniu, vystrihovaniu, písaniu... Sú to ich vlastné miniprojekty, ktorými radi prezentujú svoje pokroky. Preto sú tie najlepšie výsledky uverejnené aj na internetovaj stránke našej jazykovej školy.
 • A na pozadí týchto činností neustále študujú cudzí jazyk. Všetky aktivity sú zamerané tak, aby deti postupne získali vedomosti a sebavedomie na komunikáciu v anglickom jazyku.

Postupný rast získaných vedomostí:

Úroveň Popis znalostí Kurz

Starter/Beginner

Študent nemá žiadnu znalosť angličtiny.Učí sa základnú slovnú zásobu a gramatiku, anglickú výslovnosť, odpovedať na jednoduché osobné otázky (meno, bydlisko, vek...)

Child 1
Child 2

Elementary (A1)

Študent ovláda základnú slovnú zásobu a gramatiku, ovláda anglickú výslovnosť. Pasívne chápe hovorenému a napísanému textu, ktorý sa týka osobných infomácií a každodenných situácií. Dokáže jednoducho odpovedať na základné osobné otázky a otázky z každodenného života (rodina, záľuby, domov...). Dokáže používať anglický jazyk na získanie základných informácií (spýtať sa na cestu, rozhovor v obchode), vie klásť jednoduché otázky.

Child 3

Child 4

Teen 1

Pre-Intermediate (A2)

Študent chápe hovorenému a písanému textu v základných životných oblastiach. Dokáže na tieto témy konverzovať. Dokáže sa v bežnom živote dohovoriť v zahraničí. Vie rozprávať o svojich zážitkoch, plánoch. Môže vysvetliťsvoje jednanie ústne aj písomne.Jeho hovorová angličtina je plynulejšia a písomný prejav komplexnejší. Dokáže používať jednoduché súvetia, jeho slovná zásoba sa rozširuje. Môže absolvovať skúšku KET (Key English Test)

Teen 2

 

Teen 3

Intermediate (B1)

Študent rozumie hlavným myšlienkam neznámeho textu v písomnej aj ústnej forme. Dokáže spontánne reagovať v rozhovore s rodeným Angličanom. Jeho hovorová angličtina je takmer plynulá. Dokáže sa plynulo vyjadrovať v písomnej forme, vyjadriť svoj názor na aktuálne problémy. Rozlišuje formálnu a neformálnu reč. Môže absolvovať skúšku PET (Preliminary English Test)

Teen 4


Teen 5

Zradenie do správnej jazykovej úrovne:

Pre malé deti od 4 do 6 rokov sú určené jazykové kurzy angličtiny Play.
Pre mladšie deti od 6 do 10 rokov sú určené jazykové kurzy angličtiny Child.
Pre starších žiakov od 10 do 15 rokov ponúkame jazykové kurzy angličtiny More.
Podľa veku zaradíme dieťa do jazykovej triedy pre mladšie alebo staršie deti. Je dôležité, aby bolo dieťa zaradené do správnej vedomostnej úrovne. Do jednotlivých vedomostných úrovní zaraďujeme deti podľa výsledkov ústneho alebo písomného testu.
Z dôvodu eliminácie stresu, úroveň vedomostí mladších detí určíme za základe jednoduchého pohovoru. Po vzájomnej dohode s rodičom zaradíme dieťa do jazykového kurzu Child1 až Child4.

Jazykové úrovne:

Mladším deťom ponúkame 4 jazykové úrovne - Child 1, Child 2, Child 3, Child 4.

Child 1 úroveň je určená pre deti, ktoré sa zoznamujú s angličtinou len ústnou formou. Deti možno nevedia písať, ale už vnímajú slová a vety v cudzom jazyku. Takto sa učia cudzí jazyk rovnako ako materinský - najprv len počúvajú a rozprávajú. Vzdelávací plán.
Child 2 úroveň pre deti, ktoré už vedia čítať a písať v materinskom jazyku. Deti sa naučia používať jednoduché anglické vety vo verbálnej forme. Základné anglické slová sa naučia deti vo verbálnej aj písomnej forme. Vzdelávací plán.
Child 3 úroveň pre deti, ktoré bez problémov čítajú a píšu v rodnom jazyku. Preto je možné, aby deti začali čítať a písať jednoduché vety aj v cudzom jazyku. Vzdelávací plán.
Child 4 deti okolo deväť rokov už prestávajú byť malými. Ovládajú už základy gramatiky rodného jazyka. Je teda možné aby sa jednoduché vety, otázky a odpovede deti naučili v cudzom jazyku. Vzdelávací plán.

Výuka:

Deťom je objasnené používanie základnej anglickej gramatiky, postupne si rozširujú slovnú zásobu.
Svoje vedomosti si neustále upevňujú na množstve cvičení, dialógov a najmä hier a ďalších aktivít. Deti nesedia celú lekciu na stoličke, aktivity sa striedajú a tak sú deti vtiahnuté do aktívneho získavania nových vedomostí.
Deti budú vedieť opísať svet okolo seba, povedať základné infomácie o seba a svojej rodine.
Napredovanie dieťaťa je pravidelne overované formou testov. O štúdijných výsledkoch budete pravidelne informovaní.

Interaktívna výuka:

Počas celej výučby používame plnú interaktívnu podporu a rôzny doplnkový materiál.
Deti aktívne využívajú interaktívnu tabuľu so softvérom určeným na výuku anglického jazyka. Môžu sa na tabuli nielen učiť, ale aj hrať. A tak načerpávať nové vedomosti v uvoľnenej atmosfére.
Deti milujú rôzne "technické hračky". Preto ich výuka na interaktívnej tabuli veľmi upútava.

Aktuality z jazykového kurzu na webe:

Pokroky vo výuke je možné sledovať na www stránkach jednotlivých kurzov. Tu sa po každej lekcii dozviete:

 • čo sa Vaše deti naučili
 • ako sa im na lekcii darilo
 • čo by si mali doma zopakovať
 • zadanie domácej úlohy...

Ak Vám niečo nebude zrozumiteľné, môžete osloviť priamo lektora.

Hodnotenie:

Pravidelné hodnotenie detí je dôležitou časťou výuky. Deti sú hodnotené radi. Je pre nich motivujúce sledovať vlastné pokroky cez hodnotenie učiteľa. Zároveň je takto umožnené deťom aj rodičom reagovať na proces štúdia v jazykovej škole.
Po každej lekcii aktivita dieťaťa lektorom neformálne hodnotená zápisom v žiackej knižke. Rodič môže sledovať preberané učivo a účasť na vyučovaní
Po ukončení každej unit dieťa samo vyhodnotí pokroky, ktoré dosiahlo. O tomto si každý žiak urobí zápis v portfoliu vlastných prác.
Zároveň po ukončení unit nasleduje test, ktorým lektor overí hĺbku vedomostí. Ak je to potrebné je možné sa k problematickému učivu vrátiť.
Na konci každého polroka sú deti ohodnotené. V polročnom hodnotení sa odzrkadľuje aktivita na hodinách a získané vedomosti z anglického jazyka. Zároveň hodnotenie slúži na určenie optimálnej formy vzdelávania dieťaťa v budúcnosti.

Učebný materiál žiaka:

Pri výučbe jazykovej úrovne Child pracujeme so sadou učebného materiálu Treetops.  Sada pre žiaka obsahuje učebnicu s interetaktívnym CD, ktorú odporúčame zakúpiť si pri zápise do kurzu. Aktuálne ceny učebníc nájdete tu.

Čas a frekvencia vyučovania:

Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách počas školského roka. Vyučovanie neprebieha v čase riadnych školských prázdnin.
Lekcia trvá 60 minút.
Vyučovanie je 1 krát týždenne.
Rodičia deti záväzne prihlasujú na jazykový kurz na jeden školský rok.
Zápis do kurzov sa uskutoční pred začiatkom prvého polroka až do naplnenia kurzov.
Aktuálne ceny a termíny kurzov.

Copyright © 2024 JAzyková šKOLA Rights Reserved.